Simulador d'incendis

Simulador d'incendis

L'objectiu de la app Simulació d'incendis és proporcionar simulacions d'incendis forestals fiables, àgils i dinàmiques que permetin una eficient presa de decisions.

Les característiques de l'aplicació són:

· Pre-processament de la informació, evitant durant l'emergència tasques repetitives que consumeixen temps innecessari.

· Accessibilitat transversal per als diferents agents implicats en l'extinció.

· Inserció de les dades obtingudes Ontime durant l'emergència obtenint simulacions més veraces.

· Comportament real de l'incendi basat en les dades obtingudes al llarg de l'evolució de la mateixa.

· Simulacions fora de temporada per poder realitzar els preventius corresponents.